Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych naszych Klientów. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 13 RODO [1] oraz chcąc dostarczyć Państwu informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przekazujemy w naszej Polityce prywatności (poniżej) niezbędne informacje w tym zakresie.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jesika Gąsior prowadząca działalność gospodarczą Centrum Wiedzy Praktycznej Jesika Gąsior, 02-776 Warszawa, ul. Hawajska 15/20 (dalej: Administrator)

Gdzie możecie Państwo zadzwonić/ napisać, żeby uzyskać pomoc w kwestiach związanych z Polityką ?

Jeżeli mają Państwo pytania związane z Polityką lub stosowane przez zasady zbierania, udostępniania czy wykorzystywania danych osobowych nie spełniają Państwa oczekiwań, możecie się Państwo z nami skontaktować od adresem email: jwietecha@wp.pl

Jeżeli nasza odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, możecie wnieść Państwo skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 • pod numerem telefonu 22 531 03 00,
 • elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny),
 • pisemnie na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

 1. W ramach swojej działalności Administrator przetwarza dane osobowe.[2] Dane osobowe Klientów (imię, nazwisko, data urodzenia,PESEL, adres, numer telefonu, adres mailowy) zbierane są bezpośrednio od Państwa:
 • podczas składania formularza rejestracyjnego na szkolenie na stronie kursydlafizjoterapeutów.pl
 • podczas składania zapisu do newslettera
 • podczas kontaktu Klienta z Administratorem (telefonicznie, mailowo, w czasie bezpośredniej rozmowy)
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu:
 • zawarcia i realizacji umowy szkoleniowej
 • wystawienia certyfikatu odbycia szkolenia
 • realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora jakim jest dochodzenie wierzytelności i zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami
 • analityki biznesowej, w tym dostosowanie oferty handlowej do Państwa oczekiwań
 1. Dane osobowe Klientów mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest od otrzymania od Państwa uprzedniej zgody W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Administratora.
 2. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

Bezpieczeństwo danych

 1. W celu zapewnienia integralności i oufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo okresla zasady ochrony danych osobowych. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane rzez nie zadania.
 2. Administrator dokłada nalezytej staranności, aby podmioty z nim współpracujące dawały gwarancje bezpieczeństwa w kązdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora
 3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezieczeń danych do identyfikowania zagrożeń.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

 1. Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów
 2. Odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinfomatyczny, w którym przekazują Państwu informacje handlowe i marketingowe, a także świadczą usługi kurierskie.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane:

– realizacja umowy szkoleniowej – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność za zamówienie

– działalność marketingowa – do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych

 1. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa
 2. Po upływie okresu przechowywania danych będą one trwale usunięte lub zanonimizowane

Jakie przysługują Państwu prawa?

 1. Mają Państwo prawo do :
 • dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, uzyskania informacji o tym , w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego użytkownika, komu są udostępniane oraz kiedy zostaną usunięte)
 • sprostowania danych osobowych gdyby się okazało, że są nieprawidłowe)
 • uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne)
 • przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. txt, pdf, doc)
 • żądania ograniczenia danych osobowych
 • usunięcia danych osobowych
 1. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres: jwietecha@wp.pl

Czy zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym?

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do Państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informacja o aktualizacji polityki prywatności

Aktualizacja niniejszej polityki może mieć miejsce w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian, informacje o tym zostaną umieszczone na stronie internetowej www.kursydlafizjoterapeutów.pl

Prawo właściwe

Zasady określone w niniejszej polityce podlegają prawu polskiemu.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

[2] Przetwarzanie danych osobowych to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

.