Regulamin

Centrum Wiedzy Praktycznej

Regulamin szkoleń/ kursów

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady organizacji szkoleń oraz udziału w szkoleniach, obowiązki organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.

2. Szkolenia organizuje firma firma Centrum Wiedzy Praktycznej Jesika Gąsior, ul. Hawajska 15/20, 02-776Warszawa, NIP: 951-228-22-94 zwaną dalej “ Organizator”.

3. Wszelkie odniesienia w Regulaminie do “Strony Organizatora” dotyczą adresu strony internetowej www.kursydlafizjoterapeutów.pl należącej do Organizatora.

4. Uczestnik” w rozumieniu Regulaminu to osoba, która poprawnie zapisała się na kurs wraz z opłaceniem wpisowego. “Instruktor” w rozumieniu Regulaminu to osoba zatrudniona przez Organizatora i prowadząca kurs w jego imieniu

§ 2

Warunki zgłoszenia na szkolenie

1. Informacje o szkoleniach publikowane są w Internecie na stronie Organizatora, rozsyłane są pod adresy z własnej bazy danych oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.

2. Zgłoszenia zamiaru udziału w warsztatach/szkoleniach można dokonywać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Organizatora.

3. Przekazanie Organizatorowi wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację programu szkolenia, ceny szkolenia/kursu, jak również warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

4. W przypadku wpłynięcia większej liczby zgłoszeń o udziale w szkoleniu/kursie oraz zawarciu umowy decyduje kolejność otrzymania zgłoszeń przez Organizatora oraz terminowe uiszczenie opłaty za kurs.Informacja o braku wolnych miejsc na dany kurs przekazywana jest drogą mailową, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Uczestnika przy dokonywaniu zgłoszenia nieprawidłowych lub niepełnych danych.

§3 Płatności

1. Szkolenia przeprowadzane przez Organizatora są odpłatne.

2. Uczestnik otrzymuje od Organizatora e-mail z niezbędnymi informacjami dotyczącymi zaliczki, harmonogramu wpłat oraz numerem konta.

3. Wysokość opłat za uczestnictwo w szkoleniach jest każdorazowo określana w ogłoszeniach o szkoleniach i obejmuje (jeżeli w ogłoszeniu nie zaznaczono inaczej), udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

4. Zaliczkę za kurs należy wnieść w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.W przypadku nie uiszczenia opłaty w tym terminie przyjmuje się, że Uczestnik anulował uczestnictwo w kursie.Pozostałą część opłaty należy wnieść na 40 dni przed rozpoczęciem kursu.

5. Uczestnik szkolenia uiszcza opłatę za kurs na rachunek bankowy przekazany w treści wiadomości e-mail stanowiącej odpowiedź na nadesłane zgłoszenie.

6. Nie jest dopuszczalne dokonanie opłaty za szkolenie gotówką w dniu odbywania kursu.

7. Całkowite koszty uczestnictwa w kursie, w tym zwłaszcza koszty noclegów, dojazdu na szkolenie i opłat parkingowych i wyżywienia ponosi Uczestnik.

§4 Obowiązki Organizatora

1. Organizator zapewnia Uczestnikom odpowiednie warunki odbywania szkolenia, zgodne z przepisami prawa.

2. Organizator zapewnia, aby przebieg szkolenia był zgodny z wcześniej opublikowanym programem.

3. Organizator odpowiada za wysoki poziom merytoryczny szkolenia oraz za realizację kursu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.

4. Po zakończeniu kursu Organizator wystawia każdemu Uczestnikowi zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Zaświadczeniewystawiany jest w języku polskim*. Kursant chcący otrzymać zaświadczenie w języku angielskim zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na minimum 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia mailowo na adres: kontakt@kursydlafizjoterapeutow.pl. Dane na zaświadczeniu (imię, nazwisko, data urodzenia) wpisywane są na podstawie informacji przekazanych w formularzu zgłoszeniowym. Jeśli od momentu zgłoszenia na kursu (wypełnienia formularza) nastąpiły zmiany w danych osobowych kursanta (np. Zmiana nazwiska), wówczas kursant zobowiązany jest dokonać stosownych aktualizacji drogą mailową na adres: kontakt@kursydlafizjoterapeutow.pl na minimum 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wystawione zaświadczenie, w sytuacji gdy kursant zawarł błędne dane w formularzu i nie dokonał ich sprostowania w w/w terminie. Poprawienie zaświadczenia w takiej sytuacji wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości: 30 zł kiedy kursant zgłasza fakt zmiany na mniej niż 3 dni przed datą rozpoczęcia kursu 50 zł kiedy kursant zgłasza fakt w dniu kursu lub po jego zakończeniu.  Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest 100% frekwencja na zajęciach oraz pozytywna opinia prowadzącego dany kurs na temat umiejętności kursanta. W przypadku nieuzyskania któregoś z w/w kursant w celu zyskania zaświadczenia zobowiązany jest uzupełnić materiał np. Poprzez uczestnictwo w określonym bloku tematycznym szkolenia przy następnej edycji. Szczegóły ustala Organizator w porozumieniu z instruktorem prowadzącym szkolenie.

§ 4 a. Prawa i obowiązki instruktora

Do obowiązków Instruktora należy:

  • rzetelne prowadzenie zajęć wg ustalonego planu ramowego
  • dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego
  • odpowiadanie na pytania Uczestników i pomoc w trudnościach w zakresie realizowanych zagadnień planu ramowego kursu

Do praw Instruktora należy:

  • wyproszenie z sali osób, które zakłócają porządek lub uniemożliwiają prowadzenie szkolenia

§ 5 Prawa, obowiązki i odpowiedzialność uczestników

1. Uczestnik ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

2.Uczestnik ma prawo do zgłaszania uwag i reklamacji związanych m. in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością wykładowcy, niedociągnięciami organizacyjnymi, niezgodnością kursów z programem itd. (patrz §9).

3.Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze szkolenia (patrz §9).

4.Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, utrzymywania należytej kultury osobistej i poszanowania porządku oraz dyscypliny kursu, pod groźbą wykluczenia z udziału w kursie bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu.

5.Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie miejsca odbywania się kursu oraz uszkodzenia sprzętu wykorzystywanego w części praktycznej kursu w wyniku używania go w sposób niezgodny z instrukcją lub wskazówkami wykładowcy.

6.Uczestnik nie ma prawa rejestrowania przebiegu szkolenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

§ 6 Organizacja szkoleń/kursów

1.W szkoleniach mogą uczestniczyć mgr rehabilitacji, fizjoterapii, osteopaci, chiropraktycy, lekarze, a także akupunkturzyści po okazaniu kopii dyplomu potwierdzającego uzyskane wykształcenie.

Studenci w/w kierunków co do zasady również moga brać udział w szkoleniach niemniej jednak zawsze przed zapisem prosimy o indywidualny kontakt w celu rozpatrzenia możliwości uczestnictwa w danym kursie. Studenci wymienionych kierunków zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymują dopiero po zakończeniu studiów, po okazaniu dyplomu.

2. Szkolenie może być prowadzone w formie wykładu teoretycznego,wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego oraz innych zajęć o charakterze dydaktycznym.

3. Godzina zajęć szkolenia trwa 45minut.

4. Organizator zapewnia Uczestnikom materiały dydaktyczne, które stają się własnością Uczestników po zakończeniu kursu (chyba że w programie danego kursu przewidziano inaczej).

5. Kursy prowadzone są przez wykładowców o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Informacje o wykładowcach każdorazowo znajdują się na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, gwarantując jednocześnie taki sam poziom merytoryczny nowego wykładowcy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w programach kursów w czasie ich trwania.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu/zajęć za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

8.Zdjęcia publikowanie będą na stronie internetowej Organizatora oraz portalach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Tik Tok i inne).

9.Nagrania video* obejmują część praktyczną, podczas których prowadzący demonstruje daną technikę wraz z jej omówieniem na wybranym kursancie. Materiały te umieszczone zostają na stronie Organizatora i służą wyłącznie celom dydaktycznym dla uczestników danego szkolenia. Dostęp do folderu otrzymuje się w postaci loginu i hasła. Uczestnikom na mocy regulaminu zabrania się powielania, kopiowania i w jakikolwiek sposób udostępniania osobom trzecim pod groźbą kary finansowej (§ 7) *(dotyczy wybranych kursów- nie każdy instruktor wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu/ technik jego szkolenia)

10.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i / lub miejsca kursu. W takiej sytuacji, wszyscy Uczestnicy kursu zostaną poinformowani o zmianie drogą mailową lub telefoniczną. Każdy Uczestnik ma prawo wycofać się z kursu, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% uiszczonej opłaty w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o wycofaniu się z kursu.

11.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu, w przypadku, gdy liczba Uczestników, którzy zadeklarowali udział w kursie jest mniejsza niż minimalna liczba uczestników wskazana do udziału w kursie.W takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do zwrotu Uczestnikom 100% uiszczonej opłat w terminie 14 dni, licząc od dnia podania informacji o odwołaniu kursu.

12.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu z ważnych przyczyn (np. choroba wykładowcy). W takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w nowym terminie, bez pobierania od Uczestników żadnych dodatkowych opłat, a Uczestnicy mają prawo wycofać się z kursu i otrzymać zwrot 100% uiszczonej opłaty. W takiej sytuacji zwrotu opłaty nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o wycofaniu się z kursu.

13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, jeżeli nastąpiło ono z przyczyn niezależnych od Organizatora takich jak np. działania i decyzje organów administracji państwowej i lokalnej, strajki, działania siły wyższej, na które Organizator nie ma wpływu.

14.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, zgubione lub skradzione w trakcie trwania kursu.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestnika (np. nocleg, transport) w przypadku odwołania kursu.  

§ 7 Własność intelektualna

1.Treść szkolenia oraz materiały przekazane Uczestnikom w trakcie szkolenia stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) i jako takowe podlegają ochronie prawnej.

2.Zabrania się wykorzystywania materiałów uzyskanych przez Uczestników w trakcie kursów(w tym materiałów udostępnionych na stronie internetowej i Facebooku)od Organizatora lub wykładowcy do celów komercyjnych, w szczególności do prowadzenia innych kursów lub szkoleń.Niezastosowanie się do zakazu będzie skutkować nałożeniem na Uczestnika kary finansowej w wysokości 100000 zł. Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń finansowych przewyższających w/w kwotę w sytuacji gdy w/w kwota nie pokrywa sumy poniesionych strat.

§8 Dane osobowe i prywatność

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu:

a.wysłania przez uczestnika zgłoszenia na kurs

b.zawarcia i zrealizowania umowy szkoleniowej, w tym wystawienia faktury oraz certyfikatu odbycia szkolenia

c.realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora jakim jest mi.in dochodzenie wierzytelności i zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami

d. analityki biznesowej4.Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pozostałe kwestie wynikających z art. 13 RODO znajdują się w Polityce prywatności na stronie Organizatora.

§ 9 Rezygnacja ze szkoleń i postępowanie reklamacyjne

1.Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji ze szkolenia.

2.Informację o odwołaniu uczestnictwa w kursie należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej na 40 dni przed planowanym terminem kursu. Informację należy przekazać mailowo na adres kontakt@kursydlafizjoterapeutow.pl. W takim przypadku, Uczestnikowi zostanie zwrócone 100% uiszczonej opłaty (pełny zwrot opłaty).

W przypadku odwołania uczestnictwa:-na mniej niż 40 dni przed rozpoczęciem kursu Organizator zobowiązuje się do zwrotu dokonanej wpłaty potrącając 50 zł brutto jako opłatę rejestracyjną.

-W okresie między 39 a 28 dniem, Organizator zobowiązuje się do zwrotu 80 % wpłaconej kwoty

-W okresie między 27 a 15 dniem, Organizator zobowiązuje się do zwrotu 50 % wpłaconej kwoty

-Rezygnacja na 14 dni przed rozpoczęciem kursu Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy.

Uwaga- powyżej wskazane warianty zwrotów mają zastosowanie wyłącznie do wpłat całościowych. Nie dotyczą one wpłat niepełnych oraz poczynionych zaliczek. Jeśli z jakiś przyczyn Uczestnik nie dokonał wpłaty pozostałej kwoty na poczet kursu w terminie 40 dni przed zaplanowanym szkoleniem (np. dokonał wpłaty zaliczki) i dokonuje rezygnacji ze szkolenia w terminie, w którym powinien był wpłacić pełną kwotę to wówczas zaliczka nie podlega zwrotom. Przykład: Kursant  dnia 2.01. zapisuje się na szkolenie XYZ zaplanowane  na termin 1-3.09. W ciągu 7 dni dokonuje wpłaty zaliczki w wys. 200 zł (Patrz § 3 punkt 4). Pozostałą wartość kursu zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na 40 dni przed datą szkolenia. W przypadku braku wpłaty i rezygnacji ze szkolenia np. 29.08. wpłacona zaliczka nie ulega zwrotom.

3.Organizator dokonuje zwrotu opłaty w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia w przedmiocie odwołania uczestnictwa w kursie, przelewem na rachunek bankowy Uczestnika.

4.Organizator wyraża zgodę na zastępstwo Uczestnika przez inną osobę, spełniającą wymogi uczestnictwa w kursie/ szkoleniu/ warsztacie. W takim przypadku pieniądze wpłacone przechodzą na poczet zastępującego, a Organizator nie rości sobie żadnych praw do odszkodowania.

5.W sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w kursie (ciężka choroba, wypadek lub inne zdarzenie losowe),w terminie poniżej 14dni do rozpoczęcia kursu lub już w czasie jego trwania,Uczestnik jest zobowiązany do wysłania pisemnej rezygnacji z kursu, z właściwym uzasadnieniem na adres Organizatora. Tego typu przypadki rozpatrywane saą każdorazowo indywidualnie. Na rozpatrzenie rezygnacji Organizator ma 21 dni od daty otrzymania rezygnacji.

6.Uczestnicy mają prawo do składania reklamacji związanych m. in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością wykładowcy, niedociągnięciami organizacyjnymi, niezgodnością kursów z programem itd.

7.Wszelkie uwagi oraz reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres kontakt@kursydlafizjoterapeutow.plw terminie 14 dni po zakończeniu kursu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji telefonicznie lub drogą mailową.

8.Uczestnicy kursów mogą przesyłać w sposób wskazany powyżej recenzje kursu, opinie (pozytywne i krytyczne), a także propozycje zmiany w programach kursów, tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itd. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora z należytą starannością.